Orimattilan seurakunnan virallinen ilmoitustaulu

Orimattilan seurakunnan  päätösten nähtävänä olo on siirtynyt yleiseen tietoverkkoon 1.7.2023 alkaen kirkon lainsäädännön uudistumisen myötä. Verkkosivuilla julkaistaan hallintoelinten ja viranhaltijoiden muutoksenhakukelpoiset päätökset.

Kirkkolain 10 luvun 23 §:n mukaan pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjojen nähtävänä olo

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston pöytäkirjat ovat nähtävänä kokousten jälkeen. Muutoksenhakukelpoisten päätösten muutoksenhakuaika alkaa, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Muutoksenhakuaika on joko 21 päivää tai 37 päivää riippuen päätöksestä.

Pöytäkirjan pykälistä on poistettu yksityisyyden suojaan ja henkilöön liittyvät yksityiset asiat. Jos pöytäkirjasta puuttuu pykälä tai liite, se sisältää asioita, joita ei julkaista (Julkisuuslaki 621/1999 § 24) kuten:

  • henkilöön liittyvä yksityinen asia
  • yksityisyyden suojaan liittyvä asia
  • sisäinen määräys
  • valmistelussa oleva asia
  • salassa pidettävä asia

Hallintoelinten kokoukset

Kirkkoneuvosto

24.9.2023

18.10.2023

29.11.2023

Kirkkovaltuusto

13.12.2023

Viranhaltijapäätösten nähtävänä olo

Kirkkoherran ja talouspäällikön muutoksenhakukelpoiset päätökset ovat nähtävänä päätöspäivästä lukien 21 päivän ajan. Vain hyvin harva päätös kirkkoherran ja talouspäällikön päätösluetteloissa on sellaisia, joihin voi hakea muutosta. Liki kaikki viranhaltijapäätökset koskevat KirVESTES:in säädösten soveltamista (esim. vuosilomat, sairauslomat, perhevapaat, palkattomat virkavapaat/työlomat).

 

Kirkkohallituksen ja valitusviranomaisten päätökset

Lisäksi tällä ilmoitustaululla julkaistaan kirkkohallituksen kirkollisia rakennuksia koskevat lupapäätökset (Kirkkolaki 3 luku 21 §) sekä valitusviranomaisten kuten hallinto-oikeuden päätökset niihin liittyvine valitusosoituksineen (Kirkkolaki 10 luku 23 § 3 momentti).

Työpaikat

Avoinna olevien viroista ja tehtävistä Orimattilan seurakunnassa saat tietoa kotisivultamme. Hakuilmoitukset julkaistaan oikotie.fi -palvelussa ja kirkon avoimet työpaikat -sivulla.

Lain evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta (viranhaltijalaki) 2 luvun 8 §:n mukaan virkasuhteeseen otetaan julkisella hakumenettelyllä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Orimattilan seurakunnan tason B mukainen kanttorin 80% virka oli haettavana 5.- 26.11.2023.